Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy?

zwolnienie z pracy

Rozwiązanie stosunku pracy to zagadnienie, które ma swoje odniesienie w szczególności do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Warto wiedzieć, że w myśl znowelizowanych przepisów, które weszły w życie wraz z początkiem 2019 roku, osoby odpowiedzialne za szeroko pojęte zagadnienia związane z kadrami spotkają się m.in. z nowymi formularzami deklaracji ZUS. Wraz z aktualizacją dokumentów, zmianie uległ również druk służący do wyrejestrowania z ubezpieczeń. A w jaki sposób należy go uzupełnić? O tym w artykule.

Stosunek pracy w świetle prawa

Stosunek pracy to pojęcie, które ma swoje źródło w ustawie Kodeks Pracy. W myśl art. 22, pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonych zadań na rzecz pracodawcy w ściśle oznaczonym miejscu i czasie oraz pod jego kierownictwem. Z kolei pracodawca zatrudnia wspomnianego pracownika za określonym wynagrodzeniem. Nawiązanie stosunku pracy jest nierozerwalnie połączone z jego zakończeniem. Warto zauważyć, że zagadnienie to zostało szeroko opisane w ustawie Kodeks Pracy. Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy znajduje się w art. 30 wspomnianego aktu prawnego. Zainteresowani znajdą tu m.in. tryby rozwiązania umowy o pracę oraz wszelkie niezbędne informacje wymagane do prawidłowego dokonania czynności.

Tryby rozwiązania umowy o pracę

W świetle obowiązującego prawa umowę o pracę można rozwiązać:

  • na mocy porozumienia stron
  • przy pomocy oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia
  • wraz z upływem czasu, na jaki została zawarta.

Podstawowym trybem, który nie wymaga większych ingerencji ze strony zainteresowanych, jest rozwiązanie umowy wraz z upływem czasu, na jaki została zawarta. Po upływie oznaczonego okresu pracownik przestaje świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, a ten z kolei nie jest już dłużej zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia. Alternatywą, w szczególności na wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy, jest złożenie wypowiedzenia z zachowaniem wskazanego okresu, wynikającego z Kodeksu Pracy, bądź rozwiązanie umowy w dowolnym momencie na mocy porozumienia stron.

ZWUA, czyli podstawowy formularz wyrejestrowania

Wiele osób może zastanawiać się nad tym, jak po wygaśnięciu umowy prawidłowo dokonać procesu wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych. Jednym z podstawowych dokumentów jest druk ZUS ZWUA, który znajduje się w bloku V deklaracji. Zgodnie z jego przeznaczeniem, pracodawca powinien uzupełnić go w momencie wyrejestrowywania ubezpieczonego z ubezpieczeń lub zgłaszania korekty uprzednio przekazanych danych. Co istotne, formularz należy wypełnić wyłącznie wówczas, gdy doszło do zakończenia współpracy z osobą zatrudnioną na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego. Oznacza to, że wspomnianego bloku nie wypełnia się m.in. w odniesieniu zleceniobiorców, którzy świadczą usługi na podstawie umowy zlecenie.

Jak uzupełnić ZUS ZWUA i jakie kody będą odpowiednie?

Warto zauważyć, że podczas wypełniania druku ZUS ZWUA konieczne jest podanie kodu, który dotyczy przyczyny wyrejestrowania danego pracownika. Wspomniane dane należy uzupełnić w polu 02, znajdującymi się w bloku V. Przy czym należy pamiętać, że oznaczenia dzielą się w zależności od charakteru ustania stosunku pracy. Pierwsza grupa dotyczy ustania stosunku pracy w wyniku rozwiązania umowy i jest oznaczana literą R. Alternatywną możliwością jest ustanie stosunku pracy w wyniku wygaśnięcia umowy. Wówczas, poszczególne kody rozpoczynają się od litery W.

Więcej informacji na temat konkretnych rozwiązań i szczegółowych kodów znajdą Państwo w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy. Dzięki przejrzystym tabelom w łatwy sposób będzie można zidentyfikować konkretną sytuację i przypisać ją do konkretnej sytuacji.