Czym jest tzw. kanalizacja deszczowa?

krople deszczu

Kanalizacja deszczowa to termin, który może nie być znany wszystkim, ale jest to jedno z najważniejszych rozwiązań służących do zarządzania wodami opadowymi w miastach. System ten pozwala na kontrolę przepływu wody podczas opadów atmosferycznych oraz jej oczyszczanie, co ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania miast i ochrony środowiska. W artykule znajdą Państwo informacje na temat tego, czym dokładnie jest kanalizacja deszczowa, jakie są jej zalety oraz jak wygląda sytuacja w Polsce.

Jak działa system kanalizacji deszczowej?

Kanalizacja deszczowa to system rur, kanałów i studzienek służących do odprowadzania wód opadowych z terenów zurbanizowanych. Jej głównym zadaniem jest zbieranie wody z dachów, ulic czy parkingów oraz umożliwianie jej swobodnego spływu do miejsc przeznaczonych do tego celu. Woda deszczowa, która trafia do kanalizacji, jest często filtrowana przez specjalne urządzenia przeciwpowodziowe, które zatrzymują zanieczyszczenia i substancje szkodliwe. Następnie jest ona odprowadzana do rzek lub innych ciał wodnych bądź przenikają do gleby, zasilając w ten sposób wody gruntowe.

Zalety wykorzystania kanalizacji deszczowej

Korzyści płynące z zastosowania kanalizacji deszczowej Gdynia są liczne i dotyczą zarówno mieszkańców, jak i środowiska. Przede wszystkim system ten zapobiega zalaniom terenów zurbanizowanych, gdyż umożliwia szybkie odprowadzenie nadmiaru wody opadowej. Ponadto, oczyszczanie wody przed jej wprowadzeniem do środowiska naturalnego pozwala ograniczyć zanieczyszczenie rzek, jezior oraz mórz. Właściwe rozwiązania kanalizacyjne pomagają też zmniejszyć ryzyko wystąpienia erozji gleby oraz osuwisk.

Jak wygląda kanalizacja deszczowa w Polsce?

W Polsce system kanalizacji deszczowej nie jest jeszcze tak rozbudowany jak w innych krajach europejskich, ale rośnie świadomość konieczności inwestowania w tego rodzaju infrastrukturę. Przez ostatnie lata obserwujemy wzrost liczby realizowanych projektów związanych z budową lub modernizacją systemów kanalizacji deszczowych, często współfinansowanych ze środków unijnych.

SGWP wskazuje, że polskie miasta coraz częściej korzystają także z tzw. infrastruktury zielonej, która pozwala na naturalne retencjonowanie i filtrację wody opadowej przed jej spływem do kanalizacji. Istnieje jednak wiele miejsc, w których kanalizacja deszczowa jest nadal niewystarczająca lub w ogóle jej brakuje – zwłaszcza na terenach o niższym stopniu urbanizacji.